Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego Uszyciuch

 SPIS TREŚCI:

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW
 3. WYMAGANIA TECHNICZNE
 4. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 5. REKLAMACJA PRODUKTU
 6. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
 8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Sklep Internetowy www.uszyciuch.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta oraz w innych przepisach obowiązującego prawa. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.uszyciuch.pl prowadzony jest przez LUCYNĘ TUMASZ prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą LuckyYouArt Lucyna Tumasz wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: 
  ul. Słoneczna 17, 83-031 Cieplewo , NIP 593-237-97-79 REGON 367651687, adres poczty elektronicznej: uszyciuch@wp.pl
 2.  Definicje:

 REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

 SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.uszyciuch.pl, prowadzony przez Sprzedawcę.

SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – LUCYNA TUMASZ prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą LuckyYouArt Lucyna Tumasz wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: 
ul. Słoneczna 17, 83-031 Cieplewo , NIP 593-237-97-79 REGON 367651687, adres poczty elektronicznej: uszyciuch@wp.pl

KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

 KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie Internetowym niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, tj. konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.

 USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą poprzez Sklep Internetowy.

USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

UMOWA – Umowa Sprzedaży, Umowa o Świadczenie Usług.

ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia, stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.

KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

USŁUGI – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną (poprzez Sklep Internetowy) przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców w oparciu o Regulamin. Usługobiorca może samodzielnie modyfikować zakres Usług za pomocą odpowiednich ustawień funkcjonalności Konta.

DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

USTAWA O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

USTAWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662).

 1. Sklep Internetowy działa na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania Umów o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną oraz Umów Sprzedaży Produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 4. Usługodawca na stronie Sklepu Internetowego nieodpłatnie udostępnia Usługobiorcom i Klientom Regulamin przed zawarciem Umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną oraz Umowy Sprzedaży.
 5. Produkty oferowane w Sklepie Internetowym są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

II. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW.

1.    ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY.

 1.1 W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia.

 1.2 Złożenie Zamówienia przez Klienta stanowi złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu określonego w Zamówieniu.

 1.3 W celu złożenia Zamówienia Klient powinien dokonać łącznie dwóch kolejnych kroków:

 1. wypełnić Formularz Zamówienia (w tym kroku istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji przez Klienta wprowadzanych danych – w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi w Sklepie Internetowym) w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności i następnie
 2. zaznaczyć na stronie Sklepu Internetowego zawierającej podsumowanie danych wprowadzonych przez Klienta w Formularzu Zamówienia pole „Potwierdzam zakup”.

 1.4 Niezwłocznie po złożeniu Zamówienia, na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w procesie składania Zamówienia, zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Sprzedawcę Zamówienia złożonego przez Klienta, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem.

 1.5 Umowa Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Klienta na wskazany przez niego w Zamówieniu adres poczty elektronicznej, wiadomości elektronicznej od Sprzedawcy, w  której Sprzedawca przyjmuje ofertę Klienta (Zamówienie). W tej samej wiadomości e-mail Sprzedawca potwierdza przyjęcie Zamówienia do realizacji.

 1.6 Cena Produktu uwidoczniona w Sklepie Internetowym podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. Cena nie zawiera kosztów dostawy.

 1.7 O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia.

1.8 Kupując bezpośrednio w sklepie www.uszyciuch.pl, poprzez składanie zamówienia za pośrednictwem portalów społecznościowych, przez e-mail, telefonicznie lub poprzez aukcje, klient automatycznie udziela sprzedającemu pełnomocnictwa – jednorazowe zawarcie umowy z firmą realizującą odpłatną dostawę zamówionych towarów – na nadanie przesyłki w imieniu i na koszt kupującego

 2. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT.

 2.1 Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności określonej w Umowie Sprzedaży ceny za Produkt:

 1. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy LuckyYouArt Lucyna Tumasz 21 1140 2004 0000 3102 7694 2502. W tytule przelewu należy wpisać \”Zamówienie nr……..\”
 2. Szybkie płatności On-line Przelewy24

2.2. Podczas wypełniania Formularza Zamówienia Klient zobowiązany jest do wyboru sposobu płatności poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola.

2.3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

3. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU.

 3.1 Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia – w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

 3.2 Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

 3.3 Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

a) Przesyłka kurierska.

b) Paczkomaty

3.4 Termin dostawy Produktu do Klienta, jak również termin przygotowania Produktu do odbioru, wynosi do 14 Dni Roboczych liczonych od dnia uznania na rachunku bankowym lub rachunku rozliczeniowym Sprzedawcy wpłaty Klienta w wysokości ceny za Produkt, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia w Sklepie Internetowym podany jest krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 14 Dni Roboczych.

4. ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

4.1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z Usługobiorcą z chwilą:

 1. skorzystania przez Usługobiorcę z Usługi Elektronicznej Formularz Zamówienia i/lub Newsletter lub
 2. z chwilą prawidłowego wypełnienia Formularza rejestracyjnego i zaakceptowania Regulaminu poprzez odznaczenie odpowiedniego przycisku wyboru – w przypadku Usługi Elektronicznej Konto. Prawidłowe wypełnienie Formularza rejestracyjnego polega na podaniu adresu e-mail i hasła.

4.2. Sprzedawca świadczy następujące Usługi: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

4.2.1. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Zarejestruj się” oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP. Usługobiorca uzyskuje dostęp do utworzonego Konta za pomocą swojego adresu e-mail oraz podanego podczas rejestracji hasła.

4.2.2. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: uszyciuch@wp.pl  lub też pisemnie na adres: ul. Słoneczna 17, 83-031 Cieplewo . Usunięcie Konta nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu żądania Usługobiorcy.

4.2.3. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Usługobiorcę pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym.

4.2.4. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

4.2.5. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu odpowiedniego pola.

4.2.6. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: uszyciuch@wp.pl lub też pisemnie na adres: ul. Słoneczna 17, 83-031 Cieplewo

4.3. Usługodawca jest uprawniony do czasowego zaprzestania świadczenia Usług z powodu wykonywania czynności technicznych i modyfikacji Sklepu Internetowego, jak również do zmiany Usług Elektronicznych oraz modyfikacji Sklepu Internetowego.

III. WYMAGANIA TECHNICZNE.

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: strona responsywna; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 2. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

IV. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO USŁUG ELEKTRONICZNYCH.

1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w dziale V. Regulaminu) Usługobiorca może składać w szczególności w następujący sposób:

a) pisemnie na adres: LuckyYouArt Lucyna Tumasz ul. Słoneczna 17, 83-031 Cieplewo

b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: uszyciuch@wp.pl

2. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

V. REKLAMACJA PRODUKTU.

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Konsumenta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym oraz w Ustawie o Prawach Konsumenta.
 2. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w szczególności w następujący sposób:a) pisemnie na adres: ul. Słoneczna 17, 83-031 Cieplewo b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: uszyciuch@wp.pl
 3. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 5. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć Produkt wadliwy na adres:
  ul. Słoneczna 17, 83-031 Cieplewo
 6. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.

VI.PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

 1. Konsument, który zawarł Umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny z zastrzeżeniem pkt 8 poniżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać złożone na przykład:a) pisemnie na adres: ul. Słoneczna 17, 83-031 Cieplewo b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: uszyciuch@wp.pl
 2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się:
  1. dla Umowy Sprzedaży, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy Sprzedaży, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
  2. dla Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną – od dnia zawarcia tej umowy.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić konsumentowi dokonane przez niego płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: ul. Słoneczna 17, 83-031 Cieplewo
 6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 8. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy Sprzedaży, w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

VII. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR.

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

             a) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

            b) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

            c) Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień Regulaminu jest Usługodawca.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale warunkuje możliwość zawarcia Umowy Sprzedaży. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
 3. Usługodawca przetwarza dane osobowe Usługobiorcy niezbędne do:
  1. nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę,
  2. nawiązania i ukształtowania treści Umowy Sprzedaży,
 4. Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są przez Usługodawcę:

a) wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług określonych w Regulaminie,

b) z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wymaganych Ustawą o Ochronie Danych Osobowych.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, takich jak: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień Regulaminu.
 3. W przypadku zawarcia na podstawie Regulaminu umowy o świadczenie usługi elektronicznej Konto zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 3841 Kodeksu Cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku zawarcia na podstawie Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Konsumentów przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną, Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Koszyk