Polityka prywatno艣ci

POLITYKA PRYWATNO艢CI SKLEPU INTERNETOWEGO USZYCIUCH

1. POSTANOWIENIA OG脫LNE

1.1. Niniejsza polityka prywatno艣ci Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza 偶e nie jest ona 藕r贸d艂em obowi膮zk贸w dla Us艂ugobiorc贸w lub Klient贸w Sklepu Internetowego.

1.2. Administratorem danych osobowych zbieranych za po艣rednictwem Sklepu Internetowego jest Lucyna Tumasz prowadz膮ca dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod firm膮 LuckyYouArt Lucyna Tumasz wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra w艂a艣ciwego do spraw gospodarki, posiadaj膮cy: adres miejsca wykonywania dzia艂alno艣ci i adres do dor臋cze艅: ul. S艂oneczna 17, 83-031 Cieplewo, NIP 593-237-97-79 REGON 367651687 zwany dalej 鈥濧dministratorem鈥 i b臋d膮ca jednocze艣nie Us艂ugodawc膮 Sklepu Internetowego i Sprzedawc膮.

1.3. Podstaw膮 prawn膮 przetwarzania danych przez Administratora jest Rozporz膮dzenie Og贸lne o Ochronie Danych Osobowych, zwane dalej RODO.

Dane osobowe s膮 chronione zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa polskiego, a tak偶e zgodnie z Rozporz膮dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanym dalej RODO) oraz akt贸w towarzysz膮cym RODO.

Podstaw膮 prawn膮 przetwarzania danych przez Administratora koniecznych do realizacji zam贸wienia jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, z kolei w zakresie danych podawanych fakultatywnie podstaw膮 prawn膮 przetwarzania jest zgoda wyra偶ana przez Klienta (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

1.4. Administrator dok艂ada szczeg贸lnej staranno艣ci w celu ochrony interes贸w os贸b, kt贸rych dane dotycz膮, a w szczeg贸lno艣ci zapewnia, 偶e zbierane przez niego dane s膮 przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem cel贸w i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do cel贸w, w jakich s膮 przetwarzane oraz przechowywane w postaci umo偶liwiaj膮cej identyfikacj臋 os贸b, kt贸rych dotycz膮, nie d艂u偶ej ni偶 jest to niezb臋dne do osi膮gni臋cia celu przetwarzania.

1.5. Wszelkie s艂owa, wyra偶enia i akronimy wyst臋puj膮ce na niniejszej stronie i rozpoczynaj膮ce si臋 du偶膮 liter膮 (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Us艂uga Elektroniczna) nale偶y rozumie膰 zgodnie z ich definicj膮 zawart膮 w Regulaminie Sklepu Internetowego dost臋pnym na stronach Sklepu Internetowego.

2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH

2.1. Ka偶dorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z dzia艂a艅 podejmowanych przez Us艂ugobiorc臋 lub Klienta w Sklepie Internetowym. Przyk艂adowo je偶eli Klient w trakcie sk艂adania Zam贸wienia wybierze odbi贸r osobisty zamiast przesy艂ki kurierskiej, to jego dane osobowe b臋d膮 przetwarzane w celu zawarcia i realizacji Umowy Sprzeda偶y, ale nie b臋d膮 ju偶 udost臋pniane przewo藕nikowi realizuj膮cemu przesy艂ki na zlecenie Administratora.

2.2. Mo偶liwe cele zbierania danych osobowych Us艂ugobiorc贸w lub Klient贸w przez Administratora:

 • zawarcie i realizacja Umowy Sprzeda偶y lub umowy o 艣wiadczenie Us艂ugi Elektronicznej (np. Konto).
 • marketing bezpo艣redni w艂asnych produkt贸w lub us艂ug Administratora.
 • wyra偶enie przez Klienta opinii o zawartej Umowie Sprzeda偶y.

2.3. Mo偶liwi odbiorcy danych osobowych Klient贸w Sklepu Internetowego:

 • W przypadku Klienta, kt贸ry korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesy艂k膮 pocztow膮 lub przesy艂k膮 kuriersk膮, Administrator udost臋pnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewo藕nikowi lub po艣rednikowi realizuj膮cemu przesy艂ki na zlecenie Administratora.
 • W przypadku Klienta, kt贸ry korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu p艂atno艣ci elektronicznych lub kart膮 p艂atnicz膮 Administrator udost臋pnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obs艂uguj膮cemu powy偶sze p艂atno艣ci w Sklepie Internetowym.
 • W przypadku Klienta, kt贸ry zgodzi艂 si臋 na wyra偶enie opinii o zawartej Umowie Sprzeda偶y, Administrator udost臋pnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obs艂uguj膮cemu system ankiet opiniuj膮cych zawarte Umowy Sprzeda偶y w Sklepie Internetowym.

2.4. Administrator mo偶e przetwarza膰 nast臋puj膮ce dane osobowe Us艂ugobiorc贸w lub Klient贸w korzystaj膮cych ze Sklepu Internetowego: imi臋 i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowo艣膰, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia dzia艂alno艣ci/siedziby (je偶eli jest inny ni偶 adres dostawy). W wypadku Us艂ugobiorc贸w lub Klient贸w nie b臋d膮cych konsumentami Administrator mo偶e przetwarza膰 dodatkowo nazw臋 firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Us艂ugobiorcy lub Klienta.

2.5. Podanie danych osobowych, o kt贸rych mowa w punkcie powy偶ej mo偶e by膰 niezb臋dne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzeda偶y lub umowy o 艣wiadczenie Us艂ugi Elektronicznej w Sklepie Internetowym. Ka偶dorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego.

3. COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

3.1. Administrator mo偶e przetwarza膰 dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzaj膮cych ze strony Sklepu Internetowego w nast臋puj膮cych celach:

 • identyfikacji Us艂ugobiorc贸w jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, 偶e s膮 zalogowani;
 • zapami臋tywania Produkt贸w dodanych do koszyka w celu z艂o偶enia Zam贸wienia;
 • zapami臋tywania danych z wype艂nianych Formularzy Zam贸wienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;
 • dostosowywania zawarto艣ci strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Us艂ugobiorcy (np. dotycz膮cych kolor贸w, rozmiaru czcionki, uk艂adu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;
 • prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiaj膮cych spos贸b korzystania ze strony Sklepu Internetowego.

3.2. Standardowo wi臋kszo艣膰 przegl膮darek internetowych dost臋pnych na rynku domy艣lnie akceptuje zapisywanie plik贸w Cookies. Ka偶dy ma mo偶liwo艣膰 okre艣lenia warunk贸w korzystania z plik贸w Cookies za pomoc膮 ustawie艅 w艂asnej przegl膮darki internetowej. Oznacza to, 偶e mo偶na np. cz臋艣ciowo ograniczy膰 (np. czasowo) lub ca艂kowicie wy艂膮czy膰 mo偶liwo艣膰 zapisywania plik贸w Cookies 鈥 w tym ostatnim wypadku jednak mo偶e to mie膰 wp艂yw na niekt贸re funkcjonalno艣ci Sklepu Internetowego (przyk艂adowo niemo偶liwym mo偶e okaza膰 si臋 przej艣cie 艣cie偶ki Zam贸wienia poprzez Formularz Zam贸wienia z uwagi na niezapami臋tywanie Produkt贸w w koszyku podczas kolejnych krok贸w sk艂adania Zam贸wienia).

3.3. Ustawienia przegl膮darki internetowej w zakresie plik贸w Cookies s膮 istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plik贸w Cookies przez nasz Sklep Internetowy 鈥 zgodnie z przepisami taka zgoda mo偶e by膰 r贸wnie偶 wyra偶ona poprzez ustawienia przegl膮darki internetowej. W braku wyra偶enia takiej zgody nale偶y odpowiednio zmieni膰 ustawienia przegl膮darki internetowej w zakresie plik贸w Cookies.

3.4. Szczeg贸艂owe informacje na temat zmiany ustawie艅 dotycz膮cych plik贸w Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przegl膮darkach internetowych dost臋pne s膮 w dziale pomocy przegl膮darki internetowej

3.5. Administrator przetwarza r贸wnie偶 zanonimizowane dane eksploatacyjne zwi膮zane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego (adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane te maj膮 charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawieraj膮 cech identyfikuj膮cych osoby odwiedzaj膮ce stron臋 Sklepu Internetowego. Dane te nie s膮 ujawniane osobom trzecim.

4. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

4.1. Podanie danych osobowych przez Us艂ugobiorc臋 lub Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego danych osobowych niezb臋dnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzeda偶y lub umowy o 艣wiadczenie Us艂ugi Elektronicznej skutkuje brakiem mo偶liwo艣ci zawarcia tej偶e umowy.

4.2. Podstaw膮 przetwarzania danych osobowych Us艂ugobiorcy lub Klienta jest konieczno艣膰 realizacji umowy, kt贸rej jest stron膮 lub podj臋cia na jego 偶膮danie dzia艂a艅 przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpo艣redniego w艂asnych produkt贸w lub us艂ug Administratora podstaw膮 takiego przetwarzania jest uprzednia zgoda Us艂ugobiorcy lub Klienta lub wype艂nienie prawnie usprawiedliwionych cel贸w realizowanych przez Administratora (zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych za prawnie usprawiedliwiony cel uwa偶a si臋 w szczeg贸lno艣ci marketing bezpo艣redni w艂asnych produkt贸w lub us艂ug Administratora).

4.3. W przypadku przetwarzania danych w celu wyra偶enia przez Klienta opinii o zawartej Umowie Sprzeda偶y podstaw膮 takiego przetwarzania jest zgoda Us艂ugobiorcy lub Klienta.

5. PRAWO KONTROLI, DOST臉PU DO TRE艢CI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

5.1. Us艂ugobiorca lub Klient ma prawo dost臋pu do tre艣ci swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5.2. Ka偶dej osobie przys艂uguje prawo do kontroli przetwarzania danych, kt贸re jej dotycz膮, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zw艂aszcza prawo do: 偶膮dania uzupe艂nienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub sta艂ego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usuni臋cia, je偶eli s膮 one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zosta艂y zebrane z naruszeniem ustawy albo s膮 ju偶 zb臋dne do realizacji celu, dla kt贸rego zosta艂y zebrane.

5.3. W przypadku udzielenia przez Us艂ugobiorc臋 lub Klienta zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpo艣redniego w艂asnych produkt贸w lub us艂ug Administratora zgoda mo偶e by膰 odwo艂ana w ka偶dym czasie.

5.4. W przypadku, gdy Administrator zamierza przetwarza膰 lub przetwarza dane Us艂ugobiorcy lub Klienta w celu marketingu bezpo艣redniego w艂asnych produkt贸w lub us艂ug Administratora, osoba kt贸rej dane dotycz膮 uprawniona jest tak偶e do (1) wniesienia pisemnego, umotywowanego 偶膮dania zaprzestania przetwarzania jej danych ze wzgl臋du na jej szczeg贸ln膮 sytuacj臋 lub do (2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.

5.5. W celu realizacji uprawnie艅, o kt贸rych mowa powy偶ej mo偶na kontaktowa膰 si臋 z Administratorem poprzez przes艂anie stosownej wiadomo艣ci pisemnie lub poczt膮 elektroniczn膮 na adres Administratora wskazany na wst臋pie niniejszej polityki prywatno艣ci.

6. POSTANOWIENIA KO艃COWE

6.1. Sklep Internetowy mo偶e zawiera膰 odno艣niki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przej艣ciu na inne strony, zapozna膰 si臋 z polityk膮 prywatno艣ci tam ustalon膮. Niniejsza polityka prywatno艣ci dotyczy tylko niniejszego Sklepu Internetowego.

6.2. Administrator stosuje 艣rodki techniczne i organizacyjne zapewniaj膮ce ochron臋 przetwarzanych danych osobowych odpowiedni膮 do zagro偶e艅 oraz kategorii danych obj臋tych ochron膮, a w szczeg贸lno艣ci zabezpiecza dane przed ich udost臋pnieniem osobom nieupowa偶nionym, zabraniem przez osob臋 nieuprawnion膮, przetwarzaniem z naruszeniem obowi膮zuj膮cych przepis贸w oraz zmian膮, utrat膮, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.3. Administrator stosuje 艣rodki techniczne zapobiegaj膮ce pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesy艂anych drog膮 elektroniczn膮:

Koszyk